Save the date – FUISM och Forum för utställares höstkonferens 19-20 oktober

Föreningarna FUISM och Forum för utställare arrangerar gemensamt en större konferens 19-20 oktober på Historiska museet i Stockholm.

Fokus för konferensen är berättande och samskapande. Tillsammans är vi över 400 medlemmar som arbetar med berättande i olika former.

  • Vilka berättelser hörs på museer, konsthallar och andra kulturinstitutioner?
  • Vad är en berättelse? Hur gestaltas berättelser i form och innehåll?
  • Samskapande och inkludering, hur kan det bidra till att fler berättelser ges utrymme och fler metoder utvecklas?

Historiska museet i Stockholm är värd för denna tvådagarskonferens.
Vi planerar seminarier och workshops där vi byter erfarenheter och delar med oss av tankar för framtiden och idéer att prova i nya projekt.

Konferensen beräknas kosta 1000 kr för medlemmar (inkl. konferensavgift, fikor, lunch och middag)

Boka datumet!
Sprid i din organisation!

Mer information kommer till hösten!

Hälsningar
FUISM och Forum för utställare

fuism

forum2

 

Synpunkter till Museiutredningen + Rapporten Museerna och skolan

Inför mötet med Museiutredningen 9/4-15 ombads FUISMs medlemmar att dela med sig av sina synpunkter på följande frågor:

• Hur uppfattar ni att pedagogik och lärande prioriteras i dag i museiverksamheter? Vilka resurser ges genom t.ex. budget, planering och rekrytering?

• Hur tycker ni att museipedagogik och lärande kan bli tillgängligt för fler i hela landet? Vilka framgångsrika exempel kan inspirera när vi ska formulera förslag för att tillgången till museiupplevelser ska bli större och mer jämlik över landet?

• Finns det några särskilda trender i samhället och i museisektorn som påverkar den pedagogiska verksamheten? Vilken roll kommer pedagoger att ha framöver?

Synpunkterna finns nu sammanfattade i denna PDF Museiutredningen -synpunkter

 

Riksutställningar har sammanställt rapporten Museerna och skolan som undersöker dels vilka fördelar det finns i att stärka en samverkan mellan skola och museer, dels vilken samverkan som finns idag och vad man kan lära av de exemplen:

https://www.riksutstallningar.se/content/museerna-och-skolan

 

Fortsätt gärna att diskutera och fundera vidare över dessa frågor, kommentarer kan göras på FUISMs facebooksida: https://www.facebook.com/fuismsverige

 

 

Museipedagogisk fortbildning hösten 2015

Riksförbundet Sveriges Museer ger i samarbete med Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim en unik utbildning, skräddarsydd för dig som arbetar med lärande inom kulturarvssektorn.

Fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera bildar tillsammans ett paket som ger dem som arbetar med lärande på museer viktiga verktyg till att utveckla sin verksamhet och sin förmåga att arbeta pedagogiskt med olika målgrupper. Kurserna ger också kunskaper om trender inom lärande på kulturarvsinstitutioner genom utblickar till andra länder och analyser av kulturarvsinstitutionernas roll i samhället och hur de kan användas till många olika syften. Kurserna kan även läsas separat.

Läs mer om kurserna och hur du anmäler dig på NCK:s hemsida.

Kurs 1: Museipedagogikens samhällsanknytning
Kursen ges av Linnéuniversitetet, 7,5 hp
Kursen ger inblick i museernas roll som samhällsaktör, museernas politiska dimension och hur museerna kan vara relevanta inom en rad olika samhällsområden.

Bra att veta: Kostnad för kursen är 6 500 sek (inkl. moms). Kursen ges under höstterminen 2015 och 2016. Kursen ges helt via internet.

Kurs 2: Kommunicera pedagogiskt
Kursen ges av Linnéuniversitetet, 7,5 hp
För att kunna utveckla kommunikationen om museipedagogisk verksamhet behöver vi ökad kunskap om brukbara termer och begrepp. Teoretiska perspektiv och olika sätt att se på museipedagogik står i centrum i denna kurs.

Bra att veta: Kostnad för kursen är 6 500 sek (inkl. moms). Kursen ges under höstterminen 2015 och 2016. Kursen ges helt via internet.

Kurs 3: Museipedagogikens ramar och möjligheter
Kursen ges av Malmö Högskola, 7,5 hp
Museerna existerar alltid i relation till andra företeelser i samhället och interagerar med dessa. Genom olika pedagogiska metoder, tekniska lösningar och olika fokusområden finns möjligheter att skapa upplevelser utifrån de egna förutsättningarna.

Bra att veta: Kostnad för kursen är 7 000 sek (inkl. moms). Kursen ges under vårterminen 2016 och 2017. Kursen ges helt via internet.

Kurs 4: Pedagogiskt utvecklingsarbete
Kursen ges av NTNU i Trondheim, 7,5 hp
Målet med denna kurs är att deltagarna ska utveckla sig själva och sin dagliga verksamhet genom att reflektera och teoretisera över sin egen praktik. Kärnan i kursen är ett större skriftligt arbete med utgångspunkt i ett eget projekt eller egna erfarenheter som syftar till att teoretisera och utveckla den pedagogiska verksamheten vid den egna institutionen.

Bra att veta: Kostnad för kursen är 5000 nok. Kursen ges under vårterminen 2016 och 2017. Kursen innehåller en träff som är förlagd till Östersund.

Samtliga kurser ges på kvartsfart, det vill säga de sträcker sig över en termin och det finns ca 20 platser på varje kurs. Vi uppmanar intresserade kulturarvsinstitutioner att gärna skicka två personer som tillsammans går kursen så att de kan få stöd av varandra för att nå bättre resultat och för att lättare kunna implementera nya metoder på sina institutioner. Vi rekommenderar också chefer att avsätta viss arbetstid för dem som studerar för att möjliggöra deras deltagande i kurserna.

För mer information om kurserna och hur anmälan går till, skicka ett e-mail till: info@nckultur.org eller besök http://nckultur.org/verksamhet/kurser-2/