Stadgar

På FUISM:s årsmöte 2013 framlade styrelsen ett stadgeändringsförslag. Efter synpunkter från föreningens medlemmar har justeringar gjorts och de nya gällande stadgarna är nu tillgängliga.

Stadgar för Fuism (pdf)