Stadgar

Efter synpunkter från föreningens medlemmar har justeringar gjorts och de nya gällande stadgarna är nu tillgängliga.

Stadgar FUISM 2019