Inför beslut ang. stadgeändringar

Här är styrelsens förslag på stadgeändringar med anledning av eventuellt införande av institutionsmedlemskap.

Enligt våra stadgar ska förslag på stadgeändringar finnas tillgängliga på föreningens webbplats minst 3 månader före beslutande årsmöte. Förslaget som nu ligger ute kan justeras fram till midsommar. Har du synpunkter kring justeringar av förslaget, kontakta oss senast den 14 juni. Beslut kommer att fattas av medlemmarna på ett extra årsmöte i samband med Höstkonferensen i Visby 14-15 oktober.

Synpunkter eller frågor kring förslaget kan mejlas till
Åsa Thunström (asa.thunstrom@levandehistoria.se)
eller
Marcus Magnusson (marcus@pythagorasmuseum.se) 

Bakgrund till införandet av institutionellt medlemskap
Sedan FUISM grundades 1971 har föreningen enbart erbjudit individuellt medlemskap. Det bottnar främst i att föreningen har det uttalade målet att stärka det specifika musei- och kulturpedagogiska arbetet på museer och andra kulturinstitutioner. FUISM har alltså sett på sig själv som ett pedagogiskt nätverk inom museibranschen, inom vilket de enskilda pedagogerna kan utbyta erfarenheter och kunskaper, och inte en förening för alla som på något sätt jobbar inom museibranschen.

Varför kan föreningen då inte fortsätta vara just detta?  Det viktigaste argumentet för institutionellt medlemskap som kommit till styrelsens kännedom är att medlemskapet kan ses som en skattepliktig förmån. Medlemsavgifter i yrkes- eller branschföreningar ses som förmåner som likställs med lön. För att komma runt detta faktum har vi försökt argumentera för att FUISM skulle kunna ses som ett kompetenshöjande nätverk inom ramen för medlemmarnas yrkesutövning, dvs ett billigt sätt för arbetsgivaren att kompetensutveckla sina museipedagoger. Trots detta argument har ett flertal större institutioner meddelat att de inte kan betala medlemskap för enskilda medlemmar. Styrelsen har därmed insett att föreningen kommer att tappa medlemmar om vi inte erbjuder institutionellt medlemskap.

Styrelsen föreslår fyra olika kostnadsnivåer för institutionsmedlemskapet baserat på antal anställda. Detta förslag kommer att skickas ut inför stämman.

/ FUISM:s styrelse, maj 2019

Extrastämma ang. stadgeändring
Kallelse extrastämma FUISM 15 oktober 2019

Förslag ang, avgift för institutionsmedlemmar
Förslag medlemsavgift institutionsmedlemmar 2020

Förslag ändringar stadgar 2019
Förslag ändringar stadgar FUISM 2019 (pdf)

Stadgar för FUISM 2013
Stadgar för FUISM 2013 (pdf)