Internationell konferens om pedagogik och publikarbete i Helsingfors 28-29 maj 2015

Från museipedagogik till publikarbete – Nytänkande NU

Internationell konferens i Helsingfors 28–29.5 2015

Den museipedagogiska föreningen Pedaali ry arrangerar en två dagar lång konferens på Nationalmuseum i Helsingfors 28–29.5 2015. På konferensen behandlas publikarbete på museer med speciellt fokus på paradigmskiftet inom det traditionella museiarbetet och moderna museers nya förhållningssätt till sitt arbete och sin publik. Anmälningar till konferensen tas emot från och med februari 2015.

Konferensen är riktad till museipedagoger, museilektorer, amanuenser, kundservicepersonal på museer, kuratorer, museichefer, forskare, konstnärer, studerande och lärare samt alla andra som verkar inom och har intresse för publikarbete inom museer och utställningar.

Under 2010-talet har museernas publikarbete gått in i en ny fas. Inom museikontexten har termen publikarbete tenderat att inkludera alla delområden inom museiarbete, från museipedagogik till kundservice och arbete med samlingar och utställningar, men ett innovativt arbete med att finna nya sätt att nå publiken pågår världen över. Vid sidan av de traditionella museibesökarna har en ny grupp potentiella besökare växt fram. När samhället förändras måste även museerna förändras och finna nya sätt att befästa sin betydelse hos sin publik.

Under konferensen kommer nya innovationer inom publikarbetet och kundorienterat arbete vid museer att tas upp. Talarna kommer också att konceptualisera framtidens publikarbete. Målet är att erbjuda deltagarna ett internationellt perspektiv och bidra med nya idéer, metoder och modeller för det egna publikarbetet.

Internationella föredragshållare och deltagare

Då ämnet för konferensen är aktuellt även utanför Finland kommer konferensen att vara internationell och ha engelska som språk. Konferensen strävar efter att samla speciellt nordiska museianställda genom att erbjuda en internationell översikt över den senaste utvecklingen i branschen. Målgruppen för konferensen är speciellt de som arbetar på museer i Finland och övriga Norden men deltagare väntas från både övriga Europa och utomeuropeiska länder. Konferensen vill stöda internationellt samarbete och nätverkande inom branschen.

Keynote-talarna kommer från USA, Storbritannien, Holland, Sverige och Finland. Konferensdeltagarna får bekanta sig med nytänkande och nya grepp inom publikarbete och museers position i samhället genom internationella fallstudier. På programmet står keynote presentationer, förberedda kommentarer, fallstudier och paneldiskussioner.

Bekräftade föredragshållare:

Annemies Broekgaarden (Head of public and education, Rijksmuseum, Holland)

Berit Ljung (Lektor i museipedagogik, Stockholms universitet, Sverige)

Lynn McMaster (chef för Please Touch Museum Philadelphia, USA)

Emily Pringle (Head of Learning Practice and Research, Tate Modern, Storbritannien)

Kaisa Mäki-Petäjä (forskare, Jyväskylä universitet, Finland)

Hilkka Sorjonen (Specialforskare, Stiftelsen för kulturpolitisk forskning Cupore, Finland)

Suzie Thomas (professor i museologi, Helsingfors universitet, Finland)

På konferensen kommer även de olika initiativ och verksamheter som under de senaste tio åren har belönats med Pedaalis årliga museipedagogiska utmärkelse Årets museipedagogiska gärning att utvärderas.  De prisbelönta gärningarna är exempel på innovativa arbets- och verksamhetsformer som ofta även fått spridning på det finländska museifältet. PechaKucha-presentationerna utvärderar hur dessa initiativ har utvecklats sedan utmärkelsen och hur de långsiktigt har påverkat det finländska museifältet.

Pedaali ry – Föreningen för museipedagogik i Finland

Den museipedagogiska föreningen Pedaali ry. arbetar för att främja museipedagogisk verksamhet, förstärka yrkesidentiteten hos dem som redan är eller är intresserade av att bli verksamma inom det museipedagogiska publikarbetet och för att och öka uppskattningen för deras arbete. I detta syfte deltar föreningen i diskussionen om olika museers och andra kulturinstitutioners pedagogiska verksamhet och publikrelationer, tar ställning, inleder samarbetsprojekt, informerar och organiserar olika evenemang. http://www.pedaali.fi/sv