Synpunkter till Museiutredningen + Rapporten Museerna och skolan

Inför mötet med Museiutredningen 9/4-15 ombads FUISMs medlemmar att dela med sig av sina synpunkter på följande frågor:

• Hur uppfattar ni att pedagogik och lärande prioriteras i dag i museiverksamheter? Vilka resurser ges genom t.ex. budget, planering och rekrytering?

• Hur tycker ni att museipedagogik och lärande kan bli tillgängligt för fler i hela landet? Vilka framgångsrika exempel kan inspirera när vi ska formulera förslag för att tillgången till museiupplevelser ska bli större och mer jämlik över landet?

• Finns det några särskilda trender i samhället och i museisektorn som påverkar den pedagogiska verksamheten? Vilken roll kommer pedagoger att ha framöver?

Synpunkterna finns nu sammanfattade i denna PDF Museiutredningen -synpunkter

 

Riksutställningar har sammanställt rapporten Museerna och skolan som undersöker dels vilka fördelar det finns i att stärka en samverkan mellan skola och museer, dels vilken samverkan som finns idag och vad man kan lära av de exemplen:

https://www.riksutstallningar.se/content/museerna-och-skolan

 

Fortsätt gärna att diskutera och fundera vidare över dessa frågor, kommentarer kan göras på FUISMs facebooksida: https://www.facebook.com/fuismsverige