En bok med barns och ungas lärande i fokus

Bild omslaget Fässingen
De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening ger vartannat
år ut en årsbok. Tema för boken år 2015 är framtidens
museibesökare, barn och unga, och deras lärande ur ett
kulturarvsperspektiv.
 
Författarna fokuserar temat ur olika perspektiv, såsom
barns skoltid eller fritid. Även musei-verksamhet beskrivs,
ur både barns och vuxnas perspektiv. Boken innehåller en
rad exempel på hur man kan främja barns och ungas
estetiska lärprocesser och kanske öka deras intresse för
kulturhistoria.
Mer om boken och beställning hittar du här (pdf)